Privacyverklaring

Beste cliënt,

Bescherming van jouw persoonsgegevens zijn belangrijk en daar wil ik zorgvuldig mee om gaan, zodat jouw gegevens goed beschermt zijn. In deze privacy verklaring kun je lezen op wat voor manier ik met jouw gegevens om ga en welke gegevens ik gebruik. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op.

 

PUUR! Coaching met Uitzicht

PUUR! Coaching met Uitzicht, gevestigd aan Hanenweg 2, 4317NJ Noordgouwe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.puurcoachingmetuitzicht.nl Hanenweg 2, 4317NJ Noordgouwe 0031621813871

Lisanne van der Wekken is de Functionaris Gegevensbescherming van PUUR! Coaching met Uitzicht. Zij is te bereiken via info@puurcoachingmetuitzicht.nl

 

Persoonsgegevens

PUUR! Coaching met Uitzicht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, tijdens de gesprekken en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

PUUR! Coaching met Uitzicht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- godsdienst of levensovertuiging

- seksuele leven

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Jonger dan 16 jaar

Mijn website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebt verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@puurcoachingmetuitzicht.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel

PUUR! Coaching met Uitzicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- gesprekken & rapportage; voor een goede hulpverlening zijn sommige gegevens noodzakelijk

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van de dienstverlening en producten

- Het afhandelen van jouw betaling

 

Ik gebruik deze gegevens alleen als jij deze zelf aan mij verstrekt.

De duur van het bewaren van persoonsgegevens

PUUR! Coaching met Uitzicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra de noodzaak van het bewaren niet meer aanwezig is, zal ik je persoonlijke gegevens binnen een redelijke termijn verwijderen. Rapportage van de consulten worden 4 jaar na het laatste consult vernietigd. Facturen worden 7 jaar bewaard vanwege controle van de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

PUUR! Coaching met Uitzicht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo ben ik verplicht om contact op te nemen met een huisarts als er sprake is van suïcidale gedachten. Ook heb ik een meldplicht om enige vorm van mishandeling te melden bij Veilig Thuis. Mocht deze melding noodzakelijk zijn, dan meld ik dit vooraf aan jou, zodat je op de hoogte bent van de melding.

 

Cookies

PUUR! Coaching met Uitzicht gebruikt mogelijk cookies. Als je mijn website bezoekt is het mogelijk dat ze informatie achterlaten op je computer in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver naar je computer stuurt en op je harde schijf worden opgeslagen. Bij dit proces worden er geen persoonlijke gegevens van de gebruiker gebruikt, slechts het internetprotocol adres wordt gebruikt. Deze informatie dient ervoor om je automatisch te herkennen als je een volgende keer onze websites bezoekt waardoor navigeren vereenvoudigd wordt. Je kan mijn website natuurlijk ook bezoeken zonder enige cookies. Als je niet wilt dat mijn computer jouw computer herkent, kan je voorkomen dat je computer deze cookies op de harde schijf opslaat door er in je browser instellingen voor te kiezen dat cookies niet geaccepteerd moeten.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

PUUR! Coaching met Uitzicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puurcoachingmetuitzicht.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PUUR! Coaching met Uitzicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@puurcoachingmetuitzicht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Klachten

PUUR! Coaching met Uitzicht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt, als wij er samen niet uit komen, om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Mocht je een klacht hebben, neem dan eerst contact met mij op via info@puurcoachingmetuitzicht.nl